Χορήγηση αδείας χωροθετήσεως οικοπέδου εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή ζώνης Β προστασίας

Τα απαραίτητα διακαιολογητικά για την χορήγηση αδείας χωροθετήσεως οικοπέδου εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή ζώνης Β προστασίας είναι τα εξής:

1) Αίτηση του ιδιοκτήτη
2) Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη εις πενταπλούν
3) Τεχνική περιγραφή του έργου
4) Φωτογραφίες (2)