Χορήγηση αδείας κινηματογραφήσεως ή φωτογραφήσεως αρχαιολογικών χώρων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας κινηματογραφήσεως ή φωτογραφήσεως αρχαιολογικών χώρων είναι τα εξής:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνεται αναλυτικά το θέμα της φωτογραφήσεως ή κινηματογραφήσεως
2) Στην περίπτωση που το υλικό της κινηματογράφησης κατά την προβολή του θα συνοδεύεται από λόγο, θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση το σχετικό κείμενο
3) Μετά τη χορήγηση της σχετικής εγκρίσεως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει παράβολο καταβολής των δικαιωμάτων υπέρ του ΤΑΠΑ εφόσον αυτό απαιτείται