Χορήγηση αδείας μελέτης και φωτογραφήσεως

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας μελέτης και φωτογραφήσεως είναι τα εξής:

1) Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια και αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης και φωτογραφήσεως και ο σκοπός της μελέτης