Χορήγηση αδείας χωροθετήσεως έργου

Τα απαραίτητα διακιολογητικά για τη χορήγηση αδείας χωροθετήσεως έργου είναι τα εξής:

1) Αίτηση του φορέα ή αναδόχου
2) Τοπογραφικό διάγραμμα έργου εις διπλούν σε χάρτη της Γ.Υ.Σ.
3) Τεχνική περιγραφή του έργου
4) Φωτογραφίες (2)